Címlap Tudnivaló Programunk
Programunk PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2009. szeptember 05. szombat, 12:59

Szeretettel köszöntjük a Szilády Áron Református Gimnázium új, levelező munkarendű oktatási formájával ismerkedő olvasóinkat. Felnőttoktatási tagozatunkon távoktatási módszerek alkalmazásával segítjük tanulóinkat abban, hogy kitűzött céljukat elérhessék.
A következőkben pedagógiai programunkból néhány fontos kérdésre kaphat választ:

Kinek?
Hogyan?
Tantárgyak
Mit várunk a tanulótól?
A tanítási órákon való részvétel rendje
A tanuló teljesítményének értékelése, minősítése
Rövidíthető képzési idő
A tanulók felvételének rendje
Miben segítünk?
További lehetőségek
Jelentkezés és tájékoztatás

Kinek?

  • Aki érettségi bizonyítványt akar szerezni, de a nappali képzésben egyéni okok miatt nem tudott részt venni, vagy onnan kimaradt.
  • Aki családi okok, magas életkor vagy betegség miatt most sem tud naponta iskolába járni.
  • Aki lakóhelyének távolsága, vagy munkaideje miatt hetente csak egy tanítási napon tud részt venni.
  • Aki érettségi bizonyítvány hiányában munkája elvesztésétől tart.
  • Aki alacsony iskolai végzettsége, korszerűtlen iskolai képzettsége miatt munkanélkülivé vált.
  • Aki több okból, fokozottan kitett a tartós munkanélküliség, elszegényedés veszélyének.
  • Aki csatlakozni kíván az élethosszig tartó tanulás programjához.

Hogyan?

Új szemléletű, tanulóközpontú felnőttoktatást folytatunk, mivel:
- ha a tanulási módszerek nem alkalmazkodnak a felnőttek speciális tanulási igényeihez,
- ha a tanulás gyorsasága nem egyénre szabott, ha az időbeosztás nem veszi figyelembe munkaidejüket, utazási lehetőségeiket,
sokan kimaradnak az iskolából.

 Ezért a tanulók szükségleteihez igazodunk abban, hogy:
1. Az egyéni élettapasztalataikat beépítjük a képzésbe.
2. A tananyag értelmét, hasznát világossá tesszük.
3. A tanulást rugalmasan, egyénre szabva szervezzük meg, hogy maguk választhassák meg a tanulás helyét, idejét, tempóját.
4. Az értékelést személyessé, folyamatossá tesszük, segítjük az önellenőrzést, önértékelést.
5. Az egyéni tanulást távoktatási módszerekkel segítjük.
6. Az egyéni elfoglaltsághoz igazodó rugalmas vizsgarendet alkalmazunk.


Tantárgyak

magyar nyelv és irodalom, matematika, fizika, kémia, földünk és környezetünk, biológia, történelem, művészeti ismeretek, társadalomismeret, informatika, filozófia / etika, mozgókép és média, idegen nyelv: angol, német, hit és erkölcstan, osztályfőnöki, tanulásmódszertan


Mit várunk a tanulótól?

Az otthoni munka során kell a tanulónak a tankönyv és segédkönyvek, térképek, táblázatok, alapján a tananyagot elsajátítania. Ehhez a konzultációkon, illetve az előre kiadott segédanyagokban önellenőrző kérdéseket talál a hallgató, amelyek helyes megválaszolása után haladhat tovább. A segédanyagokban közérthető módon megmagyarázott fogalmakat folyamatosan meg kell tanulnia. Az egyes témakörökhöz feleletvázlatokat készítünk, aminek tartalommal való megtöltése a tankönyv alapján a hallgató feladata. A tananyag begyakorlásához kiadott házi feladatokat ugyancsak az otthoni felkészülés során kell elkészíteni.


A tanítási órákon való részvétel rendje

A felnőttoktatásban tanévenként a kötelező tanítási hetek száma a 9.-11. évfolyamon 33 hét, a 12. évfolyamon 31 hét.

A kötelező tanítási napok száma: heti egy nap 6 tanórával, a választható foglalkozásokra (tanulásmódszertan, sport, vizsgák előtti korrepetálás) egy másik napon kerül sor. A tanórák 40 percesek.

A tanítás 14.30-tól 19.20-ig tart.

A felnőttoktatásban a tanuló - azáltal, hogy képzési formát választ - önmaga dönt arról, hogy milyen módon kívánja teljesíteni tanulmányi kötelezettségét.

Abban az esetben azonban, ha a tanuló igazoltan és igazolatlanul a tanórák több mint húsz százalékáról hiányzott, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.

A tanulói jogviszony pedig a jogszabály erejénél fogva (11/1994 MKM rendelet  28. §. és 34. §) megszűnik abban az esetben, „ha a tanuló igazolatlanul tíz tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót legalább kettő alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban értesíti a tanulót,  továbbá minden esetben a tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi, megyei egészségbiztosítási pénztárat”.

 A helyi tantervben meghatározott nem kötelező tanórai foglalkozásokkal kapcsolatban, a tanuló dönthet arról, hogy részt kíván-e venni ezeken, vagy nem.


A tanuló teljesítményének értékelése, minősítése

 A tanuló teljesítményének értékelése, minősítése a felnőttek oktatásában szemléletében eltér a hagyományos – csupán érdemjegyekkel történő – értékeléstől. Számukra fontos támogató motivációs elem a folyamatos és személyes visszacsatolás. Ez nem feltétlenül osztályozást jelent. Fontos a rendszeres önellenőrzés, önértékelés. Ehhez a távoktatási módszerek alkalmazásával nyújtunk segítséget.

 A felnőttoktatásban a hallgatók egyéni időbeosztással, saját tempójukban, képességeiknek megfelelően sajátítják el a tananyagot, szaktanáraik irányításával és segítségével.

A tanév során minden 10. oktatási hetet követi a vizsgaidőszak. Ennek első hetében írásbeli beszámolókat tesznek a tanulók. Ezt követő héten kerül sor a szóbeli vizsgákra.

 Az évente három alkalommal tartott beszámolókon maguk döntik el, hogy a tananyagban meddig jutottak, és ennek függvényében melyik részből kívánnak vizsgát tenni. Így előfordulhat, hogy már a második beszámolón többen levizsgáznak - egyes tantárgyakból- az egész éves anyagból, más tantárgyakból viszont csak néhány hónap múlva készülnek el.

 Az év végi osztályzatot a három beszámoló jegyei alkotják. Magasabb évfolyamba akkor lép a tanuló, ha az év zárásához minden tantárgyból sikeresen teljesítette a követelményeket.

Ezzel a rugalmas vizsgáztatási rendszerrel – a követelményszint megtartása mellett – csökkenthető a „kibukás”, a kudarc, és ami ez után következne: a tanulás abbahagyása.

A vizsgákon való megjelenés kötelező, de indokolt esetben a tanuló halasztást kérhet a következő beszámoló időpontok valamelyikére.

Az év végi vizsgákat egy "javító, pótló hét" követi, amikor a halasztott beszámolókat pótolni, az elégtelen érdemjegyet javítani lehet. Ezen való részvétel nem kötelező.

Akinek ez az idő sem elegendő, augusztusban tehet osztályozó vizsgát.

Az a tanuló, aki három tantárgyból elégtelen osztályzatot ért el, az augusztusi osztályozó vizsgán nem vehet részt, tanulmányait nem folytathatja magasabb évfolyamon.Rövidíthető képzési idő

Ha szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezik, úgy a képzési idő csupán 3 év.

A Közoktatási Törvény értelmében a jó képességű és szorgalmas tanuló évfolyamot is ugorhat, egy tanévben két évfolyamot is elvégezhet. Osztályozó vizsgát – előzetes kérésre és a tantestület engedélyével – bármelyik vizsgaidőszakban lehet tenni.


A tanulók felvételének rendje

A jelentkezők az intézmény által meghirdetett időpontban és módon a tanév kezdetéig jelentkezhetnek a felnőttoktatásba. Felvételi vizsga nincs.

 Az intézménybe lépés feltételei:

• általános iskolai végzettséggel (néhány hónapos tanfolyamon szerzett OKJ-s szakmai végzettséggel) a 9. évfolyamra,

• szakmunkás bizonyítvánnyal a 10. évfolyamra,

• egészségügyi szakiskolai bizonyítvánnyal a 10. évfolyamra lehet beiratkozni.Miben segítünk?

Minden tantárgyhoz mellékeltünk tanulási útmutatót, a felhasználható tankönyv és segédanyagok, térképek, táblázatok, stb. jegyzékét, önellenőrző kérdéseket, óravázlatokat, házi feladatokat. Ezt az útmutatót a tanév kezdetén CD-ROM –on a tanulók megkapják.

Hasonlóan megkapják a tantárgyi részek mellett a tanév megszervezéséről, a beszámolók ütemezéséről szóló információkat, valamint az otthoni önálló tanulást segítő módszerek írásos összefoglalását is.

A vizsgák előtt konzultációs lehetőséget biztosítunk – választható formában – az egyes tantárgyakból.

Tanáraink egyéb időben is személyesen rendelkezésre állnak, hogy a hallgatók halaszthatatlan, és felkészülésüket elősegítő kérdéseire választ adjanak.További lehetőségek:

A tanulók látogathatják az iskolai könyvtárat, használhatják az ott lévő számítógépeket,

a kijelölt időben használhatják a gimnázium sportlétesítményeit (tornaterem, kondaterem, sportudvar),

Diákigazolványt igényelhetnek, mely utazási kedvezményre jogosít az állandó lakóhelyük és az iskola között.Jelentkezés és tájékoztatás:

Június 30-ig, valamint augusztus 15-től a tanév kezdetéig minden munkanapon 9:00-tól 12:00-ig a gimnázium titkárságán.

 

Felvételi vizsga: NINCS